AÇIKLAMA:

Şirketimizin TTK 324. Maddesi doğrultusunda aktiflerin satış değer esas alınarak hazırlanmış 30.06.2010 tarihli mali tablo ve dipnotları ekte mevcuttur.

SPK'nın 09.10.2009 Tarih ve 31/876 Sayılı Kararında belirtilen hususlara göre TTK' nın 324 üncü maddesi gereğince hazırlanan 30.06.2010 tarihli konsolide olmayan bilançoda yeralan özkaynaklar tutarı 12.019.482 TL olup söz konusu özkaynaklar tutarı Şirket'in 8.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin üzerindedir.

Şirketimizin TTK 324. maddesi uyarınca aktiflerin satış fiyatları esas alınarak hazırlanan bu mali tabloların düzenlenme esasları kurulun finansal raporlama standartlarında tümüyle bağımsız olduğu ve kurulun finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan finansal tabloların yerine geçememektedir.

Kamu oyunun bilgilerine sunulur.