GÜNDEM:

29.11.2010 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi

2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi.

3-Şirketimizin 8.000.000-TL olan esas sermayesinin, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilerek, Kayıtlı Sermaye tavanının 30.000.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin kararın Genel Kurul onayına sunulması,

4-Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçişine paralel olarak, şirketimiz Esas sözleşmesinin 3,6,7,11,14,15,16,20 ve 41. maddelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun hale getirilmesi, ile ilgili madde tadillerinin görüşülmesi,

5-Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçişe ilişkin başvurunun onaylanmasını takiben; 8.000.000-TL olan sermayesinin %100 arttırılarak 16.000.000-TL' sına çıkartılmasına, arttırılan sermayenin 2.385.947,42-TL' sının Sermaye Düzeltmesi Farklarından, 2.284.833,07-TL' sının Enflasyon Düzeltme Farklarından ve 3.329.219,51-TL' sının nakten ödenmesi ile ilgili sermaye artışının görüşülmesi,

6-Dilek ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 29.11.2010 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak için 29.11.2010 günü, saat 11.00'da Beyaz Karanfil Sokak No:13 3. Levent/ İstanbul adresinde yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımız; olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülüp karar bağlanacak gündem maddeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla, aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir. Sermaye Piyasası Kanunun Geçici 6' ncı maddesi gereğince ortaklarımızın Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılabilmeleri için hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydileştirmiş olmaları gerekmektedir. Hisse senetlerinin MKK nezdinde kaydileştirmiş ortaklarımız aracı kuruluş vasıtası ile MKK' dan alacakları 'Genel Kurul Blokaj Belgesi' ni toplantı gününden en az iki iş günü öncesinden Beyaz Karanfil Sokak No:13 3. Levent Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan şirket merkezimize müracaat ederek toplantı giriş kartlarını alabilirler.

Ortaklarımız, toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi kendilerinin bir vekil ile de temsil ettirebilirler. Toplantıya temsilen katılacaklar için vekaletlerini aşağıdaki örneğe göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri IV, No 8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzası Noter'ce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
RECEP EMRE CAN


29.11.2010 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi

2-Genel Kurul Tutanağının toplantıda hazır bulunanlar adına Başkanlık Divanınca imza edilmesine yetki verilmesi.

3-Şirketimizin 8.000.000-TL olan esas sermayesinin, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilerek, Kayıtlı Sermaye tavanının 30.000.000-TL olarak belirlenmesine ilişkin kararın Genel Kurul onayına sunulması,

4-Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçişine paralel olarak, şirketimiz Esas sözleşmesinin 3,6,7,11,14,15,16,20 ve 41. maddelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun hale getirilmesi, ile ilgili madde tadillerinin görüşülmesi,

5-Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçişe ilişkin başvurunun onaylanmasını takiben; 8.000.000-TL olan sermayesinin %100 arttırılarak 16.000.000-TL' sına çıkartılmasına, arttırılan sermayenin 2.385.947,42-TL' sının Sermaye Düzeltmesi Farklarından, 2.284.833,07-TL' sının Enflasyon Düzeltme Farklarından ve 3.329.219,51-TL' sının nakten ödenmesi ile ilgili sermaye artışının görüşülmesi,

6-Dilek ve Kapanış.


VEKALETNAME

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Anonim Şirketi'nin 29.11.2010 Tarihinde, saat 11.00'da Beyaz Karanfil Sokak No: 13 3.Levent / İSTANBUL adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .................. .'yı vekil tayin ediyorum.

Temsil Yetkilerinin Kapsamı :

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin :

a) Tertip ve serisi.

b) Numarası.

c) Adet-Nominal değeri.

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı.

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

Ortağın;

Ad, Soyad veya Ünvanı :

İmzası :

Adresi :

NOT : 1.(A) Bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.

(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.( Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV. No:8 tebliği uyarınca)