METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.11.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 29.11.2010 tarihinde, saat 11.00'da, Beyaz Karanfil Sokak No:13 3,Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.11.2010 tarih ve 70235 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri TUNCAY ÇALIŞKAN' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.11.2010 tarih ve 7689 sayılı nüshasında, 13.11.2010 tarihli Güneş Gazetesi, İstanbul'da yayınlanan Hürses Gazetesi' nin 13.11.2010 tarih ve 11599 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve 13.11.2010 tarihinde 4 adet elden davet mektubu süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, ve toplantı giriş kartlarının incelenmesi sonucunda Şirketin toplam hamiline yazılı 8.000.000.-TL.' lık sermayesine tekabül eden 8.000.000 adet hisseden 2.327.000 adet hissenin temsilen,1.200.000 adet hissenin asaleten ve 544.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere; toplam 4.071.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Emre Can tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yapılan oylamada Divan Başkanlığı'na Recep Emre Can' ın, Oy Toplayıcı' lığa Serdar Nuri Eser' in ve Katipliğe Bünyamin Şahin' in seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimizin esas sermaye sisteminden; Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.11.2010 tarih ve 10918 sayılı yazısına istinaden, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğün' nde B.14.0.İTG.0.10.00.01./351-02-30559-139483-6023 sayılı dosya numaralı ve 11/11/2010 tarih ve 6023 sayılı yazı ile TTK 386. maddesine göre alınan izinler çerçevesinde, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanının 30.000.000-TL(Otuzmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 3,6,7,11,15,16,20 ve 41. maddelerinin, kayıtlı sermaye sistemine geçiş nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 03.11.2010 tarih ve 10918 sayılı yazısına istinaden, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün B.14.0.İTG.0.10.00.01./351-02-30559-139483-6023 sayılı dosya numaralı ve 11/11/2010 tarih ve 6023 sayılı yazı ile TTK 386. maddesine göre alınan izinler çerçevesinde değiştirilmesine ayrıca sözleşmenin 14. maddesinin iptal edilmesi ekteki şekliyle oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçişe ilişkin başvurunun onaylanmasını takiben; 8.000.000-TL olan sermayesinin %100 arttırılarak 16.000.000-TL' sına çıkartılmasına, arttırılan sermayenin 2.385.947,42-TL' sının Sermaye Düzeltmesi Farklarından, 2.284.833,07-TL' sının Enflasyon Düzeltme Farklarından ve 3.329.219,51-TL' sının nakten ödenmesi ile ilgili sermaye artış işlemlerinin yapılmasına ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Gündemde başka görüşülecek husus olmadığından toplantıya son verildi.


SANAYİ VE TİCARET KOMİSERİDİVAN BAŞKANI
TUNCAY ÇALIŞKANRECEP EMRE CAN

OY TOPLAYICIKATİP
SERDAR NURİ ESERBÜNYAMİN ŞAHİN