Şirketimizin TTK 324. Maddesi doğrultusunda aktiflerin satış değeri esas alınarak hazırlanmış 31.12.2010 tarihli mali tablo ve dipnotları ekte mevcuttur.

SPK'nın 09.10.2009 Tarih ve 31/876 Sayılı Kararında belirtilen hususlara göre TTK' nın 324 üncü maddesi gereğince hazırlanan 31.12.2010 tarihli konsolide olmayan bilançoda yeralan özkaynakların tutarı 11.144.316 TL olup söz konusu özkaynaklar tutarı Şirket'in 8.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin üzerindedir.

Şirketimizin TTK' nın 324. maddesi uyarınca aktiflerin satış fiyatları esas alınarak hazırlanan bu mali tablolar; düzenlenme itibariyle Kurul'un finansal raporlama standartlarından tümüyle bağımsız olup Kurul' un finansal raporlama standartlarına göre hazırlanan finansal tabloların yerine geçmemektedir.