Açıklanacak Özel Durum/Durumlar

Şirketimizin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle bilançosu ve bu tarihten sona eren döneme ait mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Türkiye' de genel kabul görmüş denetleme ilke, esas ve satandartlarınna uygun olarak Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş ve bu şirket tarafından 11.03.2011 tarihinde tanzim edilen Bağımsız Denetim Raporunda aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde şartlı görüş bildirilmiştir:

Şartlı Sonucun Dayanağı

Şirket'in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle iki adet ilişkili şirketten toplam 1.118.555 TL tutarında tahsilatında yavaşlama belirtisi görülen alacağı bulunmaktadır. Şirket yönetimi söz konusu ilişkili şirketlerin nakit akışlarına bağlı olarak bu alacakların tahsil edileceğini belirtmiştir. Ekteki finansal tablolar bu hususa ilişkin herhangi bir düzeltmeyi içermemektedir.

Sonuç

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, bir önceki paragrafta belirtilen husus nedeniyle ortaya çıkabilecek düzeltmeler dışında, Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle gerçek finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.