Nakit Akım Tablosu

 Dipnot ReferanslarıCari DönemÖnceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide OlmayanKonsolide Olmayan
Dönem 31.03.201031.03.2009
Raporlama Birimi TLTL
    
A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları   
Vergi Öncesi Net Dönem Karı -673.803-2.793.148
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit tutarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:   
Amortisman ve İtfa payı giderleri30195.810187.230
Kıdem tazminatı karşılığı24403316
Ertelenmiş finansman gelirleri1011.9108.423
Ertelenmiş finansman giderleri10-1.568-6.355
İşletme sermayesindeki değişimler öncesinde faaliyet karı -467.248-2.603.534
İşletme sermayesindeki değişimler:   
Ticari alacaklar10-537.81085.266
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Akacaklardaki değişim   
Stoklar 13424.650855.115
Diğer alacaklar11188.294-110.523
Diğer dönen/duran varlıklar 13-26-780.968-75.835
Diğer duran varlıklar13-26  
Ticari borçlar 10-48.963-30.008
Diğer borçlar ve yükümlülükler11-26867.0681.029.672
Toplam 112.2711.753.687
İşletme faaliyetinden kaynaklanan nakit -354.977-849.847
B.Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları   
Maddi duran varlık alımı, net18 -8.475
Maddi olmayan duran varlık alımı, net19  
Toplam  -8.475
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları   
Banka kredilerindeki değişim-net8-196.516486.820
İlişkili taraflardan sağlnan fonlardaki değişim11798.560 
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 602.044486.820
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış 247.067-371.502
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler 27.758821.404
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler 274.825449.902