Bağımsız Denetim Görüşü

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.'NİN
01.01. - 30.06.2010 ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA
BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

Yönetim Kurulu'na

Giriş

1. Metemtur Otelcilik ve Turizm Anonim Şirketi'nin ekte yer alan 30.06.2010 tarihli bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

2. İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bu incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Şartlı Sonucun Dayanağı

3. Şirket'in 30.06.2010 tarihi itibariyle ilişkili şirketlerden toplam 1.015.569 TL (Not:37.1) tutarında tahsilatında yavaşlama belirtisi görülen alacağı bulunmakta olup, Şirket yönetimi söz konusu ilişkili şirketlerin nakit akışlarına bağlı olarak bu alacakların tahsil edileceğini belirtmiştir. Ekteki finansal tablolar bu hususa ilişkin herhangi bir düzeltmeyi içermemektedir.

Sonuç

4. İncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tabloların, üçüncü paragrafta belirtilen husus nedeniyle ortaya çıkabilecek düzeltmeler dışında, Metemtur Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin 30.06.2010 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu ve bu tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları (bkz. Not:2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Sonucu etkilememekle birlikte aşağıdaki hususlara dikkatinizi çekmek isteriz;

5. Şirket yeminli mali müşavirlik raporu ile Bodrum Fugayaz Evleri Projesi çerçevesinde indirimli orana tabi olarak satışını gerçekleştirdiği konut teslimlerinin inşaasında yüklendiği 1.767.183 TL'lik Katma Değer Vergisi'nin iadesi talebinde bulunmuştur. İade talebine ilişkin olarak ilgili vergi dairesi Şirket'in satışını gerçekleştirdiği konutları ilgili tapu dökümanlarında pansiyon olarak yer alması sebebi ile iade talebini reddetmiştir. Şirket İstanbul Vergi Mahkemesi nezdinde söz konusu teslimlerin fiiliyatında konut olarak gerçekleştiği bağımsız birimlerin sadece bina ruhsatına bakılarak konut satışı olarak değerlendirilmemesi şeklindeki uygulamanın reddine ilişkin olarak dava açmış olup, dava derdestir. (Not:22)

6. 31 Aralık 2009 tarihli Şirket finansal tablolarının denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış ve bağımsız denetim raporunda şartlı görüş verilmiştir.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Mehmet ERDEN
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 13 Ağustos 2010


Bilanço

 Dipnot ReferanslarıCari DönemÖnceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide OlmayanKonsolide Olmayan
Dönem 30.06.201031.12.2009
Raporlama Birimi TLTL
    
V A R L I K L A R   
DÖNEN VARLIKLAR 8.051.9118.790.655
Nakit ve Benzerleri6273.05627.758
Finansal Yatırımlar7  
Ticari Alacaklar10323.294338.116
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12  
Diğer Alacaklar   
İlişkili Taraflardan Alacaklar11-371.073.3021.205.710
Diğer Alacaklar111.767.1831.767.183
Stoklar132.766.6563.615.955
Canlı Varlıklar14  
Diğer Dönen Varlıklar261.848.4201.835.933
    
(Ara Toplam) 8.051.9118.790.655
    
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar34  
    
DURAN VARLIKLAR 16.638.99815.330.678
Ticari Alacaklar10369.35351.941
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12  
Diğer Alacaklar1123.15423.154
Finansal Yatırımlar7  
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16  
Canlı Varlıklar14  
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17  
Maddi Duran Varlıklar1814.102.86014.662.144
Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 4.157
Şerefiye20  
Ertelenmiş Vergi Varlığı35588.580513.750
Diğer Duran Varlıklar261.555.05175.532
TOPLAM VARLIKLAR 24.690.90924.121.333
    
K A Y N A K L A R   
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 23.108.18021.284.919
Finansal Borçlar817.011.71116.808.645
Diğer Finansal Yükümlülükler9  
Ticari Borçlar10249.438230.711
Diğer Borçlar   
İlişkili Taraflara Borçlar11-371.304.1098.400
Diğer Borçlar114.180.9673.387.365
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar12  
Devlet Teşvik ve Yardımları21  
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35  
Borç Karşılıkları22  
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26361.955849.798
    
(Ara Toplam) 23.108.18021.284.919
    
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler34  
    
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.4272.405
Finansal Borçlar8  
Diğer Finansal Yükümlülükler9  
Ticari Borçlar10  
Diğer Borçlar11  
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar12  
Devlet Teşvik ve Yardımları21  
Borç Karşılıkları22  
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar243.3682.003
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü351.059402
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26  
Ö Z K A Y N A K L A R 1.578.3022.834.009
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.578.3022.834.009
Ödenmiş Sermaye278.000.0008.000.000
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)   
Sermaye Düzeltmesi Farkları273.646.1933.646.193
Hisse Senedi İhraç Pirimleri   
Değer Artış Fonları   
Yabancı Para Çevrim Farkları   
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2741.63141.631
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları27-8.853.817-6.971.878
Net Dönem Karı/Zararı -1.255.705-1.881.937
AZINLIK PAYLARI27  
TOPLAM KAYNAKLAR 24.690.90924.121.333