Bağımsız Denetim Görüşü

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.'NİN
01.01. - 30.06.2010 ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA
BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

Yönetim Kurulu'na

Giriş

1. Metemtur Otelcilik ve Turizm Anonim Şirketi'nin ekte yer alan 30.06.2010 tarihli bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

2. İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bu incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Şartlı Sonucun Dayanağı

3. Şirket'in 30.06.2010 tarihi itibariyle ilişkili şirketlerden toplam 1.015.569 TL (Not:37.1) tutarında tahsilatında yavaşlama belirtisi görülen alacağı bulunmakta olup, Şirket yönetimi söz konusu ilişkili şirketlerin nakit akışlarına bağlı olarak bu alacakların tahsil edileceğini belirtmiştir. Ekteki finansal tablolar bu hususa ilişkin herhangi bir düzeltmeyi içermemektedir.

Sonuç

4. İncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tabloların, üçüncü paragrafta belirtilen husus nedeniyle ortaya çıkabilecek düzeltmeler dışında, Metemtur Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin 30.06.2010 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu ve bu tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları (bkz. Not:2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Sonucu etkilememekle birlikte aşağıdaki hususlara dikkatinizi çekmek isteriz;

5. Şirket yeminli mali müşavirlik raporu ile Bodrum Fugayaz Evleri Projesi çerçevesinde indirimli orana tabi olarak satışını gerçekleştirdiği konut teslimlerinin inşaasında yüklendiği 1.767.183 TL'lik Katma Değer Vergisi'nin iadesi talebinde bulunmuştur. İade talebine ilişkin olarak ilgili vergi dairesi Şirket'in satışını gerçekleştirdiği konutları ilgili tapu dökümanlarında pansiyon olarak yer alması sebebi ile iade talebini reddetmiştir. Şirket İstanbul Vergi Mahkemesi nezdinde söz konusu teslimlerin fiiliyatında konut olarak gerçekleştiği bağımsız birimlerin sadece bina ruhsatına bakılarak konut satışı olarak değerlendirilmemesi şeklindeki uygulamanın reddine ilişkin olarak dava açmış olup, dava derdestir. (Not:22)

6. 31 Aralık 2009 tarihli Şirket finansal tablolarının denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış ve bağımsız denetim raporunda şartlı görüş verilmiştir.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Mehmet ERDEN
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 13 Ağustos 2010


Kapsamlı Gelir Tablosu

 Dipnot ReferanslarıCari DönemÖnceki DönemCari Dönem 3 AylıkÖnceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide OlmayanKonsolide OlmayanKonsolide OlmayanKonsolide Olmayan
Dönem 01.01.2010-30.06.201001.01.2009-30.06.200901.04.2010-30.06.201001.04.2009-30.06.2009
Raporlama Birimi TLTLTLTL
      
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER     
Satış Gelirleri28-341.444.5531.862.097782.419714.272
Satışların Maliyeti (-)28-34-1.204.879-1.618.057-595.997-578.397
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 239.674244.040186.422135.875
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler     
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)     
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)     
BRÜT KAR/ZARAR 239.674244.040186.422135.875
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)29-30    
Genel Yönetim Giderleri (-)29-30-275.871-547.733-178.636-372.567
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)29-30    
Diğer Faaliyet Gelirleri31-348.37475.5254.96729.338
Diğer Faaliyet Giderleri (-)31-79.372-303.551-28.739-213.973
FAALİYET KARI/ZARARI -107.195-531.719-15.986-421.327
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar16    
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler32183.254615.988148.783368.956
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-)33-1.785.640-1.545.739-1.168.5751.381.708
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -1.709.581-1.461.470-1.035.7781.329.337
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri 74.17331.15964.03010.050
- Dönem Vergi Gelir/Gideri35    
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri3574.17331.15964.0301.050
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -1.635.408-1.430.311-971.7481.339.387
      
DURDURULAN FAALİYETLER34    
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI34379.703-111.281378.194-108.940
      
DÖNEM KARI/ZARARI -1.255.705-1.541.592-593.5541.230.447
      
DİĞER KAPSAMLI GELİR:     
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim     
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim     
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim     
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim     
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar     
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar     
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri     
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)     
      
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -1.255.705-1.541.592-593.5541.230.447
      
Dönem Karı/Zararının Dağılımı     
Azınlık Payları27    
Ana Ortaklık Payları -1.255.705-1.541.592-593.5541.230.447
      
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı     
Azınlık Payları     
Ana Ortaklık Payları27-1.255.705-1.541.592-593.5541.230.447
      
Hisse Başına Kazanç36-0,160000-0,190000-0,0700000,150000
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç36-0,160000-0,190000-0,0700000,150000
      
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç36-0,200000-0,180000-0,1200000,170000
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç36-0,200000-0,180000-0,1200000,170000