Bağımsız Denetim Görüşü

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.'NİN
01.01. - 30.06.2010 ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA
BAĞIMSIZ İNCELEME RAPORU

METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.

Yönetim Kurulu'na

Giriş

1. Metemtur Otelcilik ve Turizm Anonim Şirketi'nin ekte yer alan 30.06.2010 tarihli bilançosu, aynı tarihte sona eren altı aylık kapsamlı gelir tablosu, öz sermaye değişim tablosu, nakit akım tablosu ve önemli muhasebe politikalarının özeti ile dipnotları tarafımızca incelenmiştir. İşletme yönetiminin sorumluluğu söz konusu ara dönem finansal tablolarının Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumudur. Bizim sorumluluğumuz bu ara dönem finansal tabloların incelenmesine ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

İncelemenin Kapsamı

2. İncelememiz Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları düzenlemelerine uygun olarak yapılmıştır. Ara dönem finansal tabloların incelenmesi, ağırlıklı olarak finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması, analitik inceleme ve diğer inceleme tekniklerinin uygulanmasını kapsamaktadır. Bu incelemenin kapsamı Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartları çerçevesinde yapılan bağımsız denetim çalışmasına göre daha dar olduğundan, inceleme, bağımsız denetimde farkında olunması gereken tüm önemli hususları ortaya çıkarabilme konusunda güvence sağlamaz. Dolayısıyla, incelememiz sonucunda bir bağımsız denetim görüşü açıklanmamıştır.

Şartlı Sonucun Dayanağı

3. Şirket'in 30.06.2010 tarihi itibariyle ilişkili şirketlerden toplam 1.015.569 TL (Not:37.1) tutarında tahsilatında yavaşlama belirtisi görülen alacağı bulunmakta olup, Şirket yönetimi söz konusu ilişkili şirketlerin nakit akışlarına bağlı olarak bu alacakların tahsil edileceğini belirtmiştir. Ekteki finansal tablolar bu hususa ilişkin herhangi bir düzeltmeyi içermemektedir.

Sonuç

4. İncelememiz sonucunda, ara dönem finansal tabloların, üçüncü paragrafta belirtilen husus nedeniyle ortaya çıkabilecek düzeltmeler dışında, Metemtur Otelcilik ve Turizm A.Ş.'nin 30.06.2010 tarihi itibariyle finansal pozisyonunu ve bu tarihte sona eren altı aylık döneme ilişkin finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartları (bkz. Not:2) çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmadığı konusunda herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Sonucu etkilememekle birlikte aşağıdaki hususlara dikkatinizi çekmek isteriz;

5. Şirket yeminli mali müşavirlik raporu ile Bodrum Fugayaz Evleri Projesi çerçevesinde indirimli orana tabi olarak satışını gerçekleştirdiği konut teslimlerinin inşaasında yüklendiği 1.767.183 TL'lik Katma Değer Vergisi'nin iadesi talebinde bulunmuştur. İade talebine ilişkin olarak ilgili vergi dairesi Şirket'in satışını gerçekleştirdiği konutları ilgili tapu dökümanlarında pansiyon olarak yer alması sebebi ile iade talebini reddetmiştir. Şirket İstanbul Vergi Mahkemesi nezdinde söz konusu teslimlerin fiiliyatında konut olarak gerçekleştiği bağımsız birimlerin sadece bina ruhsatına bakılarak konut satışı olarak değerlendirilmemesi şeklindeki uygulamanın reddine ilişkin olarak dava açmış olup, dava derdestir. (Not:22)

6. 31 Aralık 2009 tarihli Şirket finansal tablolarının denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış ve bağımsız denetim raporunda şartlı görüş verilmiştir.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Mehmet ERDEN
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 13 Ağustos 2010


Nakit Akım Tablosu

 Dipnot ReferanslarıCari DönemÖnceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide OlmayanKonsolide Olmayan
Dönem 30.06.201030.06.2009
Raporlama Birimi TLTL
    
A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları   
Vergi öncesi net dönem karı -1.709.581-1.461.470
İşletme faaliyetlerinden sağlanan veya faaliyetlerde kullanılan net nakit turarının net kar ile mutabakatını sağlayan düzeltmeler:    
Amortisman giderleri30390.825379.255
Kıdem tazminatı karşılığı241.3651.046
Ertelenmiş finansman gelirleri106.53515.636
Ertelenmiş finansman giderleri10-14.918-4.832
İşletme sermayesindeki değişimler öncesinde faaliyet karı -1.325.774-993.860
Faaliyetlerle ilgili varlık ve borçlardaki değişim öncesi faaliyet geliri 828.7592.742.111
Ticari alacaklar10-287.672406.967
Stoklar13849.2991.273.949
Diğer alacaklar11132.408140.153
Diğer dönen varlıklar26-12.48718.303
Diğer duran varlıklar26-1.479.519440.104
Ticari borçlar1025.262-7.013
Diğer borçlar ve yükümlülükler261.601.468469.648
İşletme faaliyetinden kaynaklanan nakit -497.0151.748.251
B.Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları   
Maddi duran varlık satımları/(alımları),net18-318.081-309.708
Maddi olmayan duran varlık satımları/(alımları),net192.493-6.650
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit çıkışları -315.588-316.358
C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları   
Banka kredilerindeki değişim-net8203.066-1.639.126
Durdurulan faaliyetlerden elde edilen kar / (zarar) 379.703-111.281
Finansal faaliyetlerden kaynaklanan net nakit akımları 582.769-1.639.126
Nakit ve nakit benzerlerindeki net değişim -229.834-207.233
Dönem başı nakit ve nakit benzeri değerler 502.890821.404
Dönem sonu nakit ve nakit benzeri değerler6273.056502.890