BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.

Yönetim Kurulu'na

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. ("Şirket") 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

Şirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Şartlı görüşün dayanağı

Şirket'in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle iki adet ilişkili şirketten toplam 1.118.555 TL tutarında tahsilatında yavaşlama belirtisi görülen alacağı bulunmaktadır. Şirket yönetimi söz konusu ilişkili şirketlerin nakit akışlarına bağlı olarak bu alacakların tahsil edileceğini belirtmiştir. Ekteki finansal tablolar bu hususa ilişkin herhangi bir düzeltmeyi içermemektedir.

Şartlı görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar,bir önceki paragrafta belirtilen husus nedeniyle ortaya çıkabilecek düzeltmeler dışında, Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle gerçek finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Açıklayıcı paragraf

Görüşümüze şart getirmemekle birlikte aşağıdaki hususa dikkatinizi çekmek isteriz;

- Şirket Bodrum Fugayaz Evleri Projesi çerçevesinde indirimli orana tabi olarak satışını gerçekleştirdiği konut teslimlerinin inşaasında yüklendiği 1.767.183 TL'lik Katma Değer Vergisi'nin iadesi talebinde bulunmuştur. İade talebine ilişkin olarak ilgili vergi dairesi Şirket'in satışını gerçekleştirdiği konutları ilgili tapu dökümanlarında pansiyon olarak yer alması sebebi ile iade talebini reddetmiştir. Şirket tarafından İstanbul Vergi Mahkemesi nezdinde söz konusu teslimlerin fiiliyatında konut olarak gerçekleştiği bağımsız birimlerin sadece bina ruhsatına bakılarak konut satışı olarak değerlendirilmemesi şeklindeki uygulamanın reddine ilişkin olarak açılan dava aleyhe sonuçlanmış ve verilen karara karşı temyiz yoluna başvurulmuş olup dava derdesttir.

- 31 Aralık 2009 tarihli Şirket finansal tablolarının denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış ve 12 mart 2010 tarihli bağımsız denetim raporunda şartlı görüş verilmiştir.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Mehmet ERDEN
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 11 Mart 2011


 Dipnot ReferanslarıCari DönemÖnceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide OlmayanKonsolide Olmayan
Dönem 31.12.201031.12.2009
Raporlama Birimi TLTL
    
VARLIKAR   
DÖNEN VARLIKLAR 9.425.6428.790.655
Nakit ve Benzerleri6201.59227.758
Finansal Yatırımlar7  
Ticari Alacaklar1099.518338.116
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12  
Diğer Alacaklar   
Diğer Alacaklar111.767.1831.767.183
İlişkili Taraflardan Alacaklar371.260.2231.205.710
Stoklar131.917.3583.615.955
Canlı Varlıklar14  
Diğer Dönen Varlıklar264.179.7681.835.933
    
(Ara Toplam) 9.425.6428.790.655
    
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar34  
    
DURAN VARLIKLAR 14.451.15215.330.678
Ticari Alacaklar10 51.941
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar12  
Diğer Alacaklar1167.33623.154
Finansal Yatırımlar   
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar16  
Canlı Varlıklar14  
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17  
Maddi Duran Varlıklar1813.741.21814.662.144
Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 4.157
Şerefiye20  
Ertelenmiş Vergi Varlığı35642.598513.750
Diğer Duran Varlıklar26 75.532
TOPLAM VARLIKLAR 23.876.79424.121.333
    
KAYNAKLAR   
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.508.12921.284.919
Finansal Borçlar82.338.32516.808.645
Diğer Finansal Yükümlülükler9  
Ticari Borçlar1090.730230.711
Diğer Borçlar   
Diğer Borçlar114.370.2903.387.365
İlişkili Taraflara Borçlarf372.512.4438.400
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar12  
Devlet Teşvik ve Yardımları21  
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35  
Borç Karşılıkları22  
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26196.341849.798
    
(Ara Toplam) 9.508.12921.284.919
    
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler34  
    
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.927.1392.405
Finansal Borçlar813.914.000 
Diğer Finansal Yükümlülükler9  
Ticari Borçlar10  
Diğer Borçlar11  
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar12  
Devlet Teşvik ve Yardımları21  
Borç Karşılıkları22  
Kıdem Tazminatı Karşılığı2412.8792.003
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35260402
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler26  
ÖZKAYNAKLAR 441.5262.834.009
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 441.5262.834.009
Ödenmiş Sermaye278.000.0008.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları273.646.1933.646.193
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)   
Hisse Senedi İhraç Pirimleri   
Değer Artış Fonları   
Yabancı Para Çevrim Farkları   
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2741.63141.631
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları27-8.853.815-6.971.878
Net Dönem Karı/Zararı -2.392.483-1.881.937
AZINLIK PAYLARI   
TOPLAM KAYNAKLAR 23.876.79424.121.333