BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.

Yönetim Kurulu'na

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. ("Şirket") 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle hazırlanan ve ekte yer alan bilançosunu, aynı tarihte sona eren yıla ait kapsamlı gelir tablosunu, öz sermaye değişim tablosunu ve nakit akım tablosunu, önemli muhasebe politikalarının özetini ve dipnotları denetlemiş bulunuyoruz.

Finansal Tablolarla İlgili Olarak İşletme Yönetiminin Sorumluluğu

Şirket yönetimi finansal tabloların Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal raporlama standartlarına göre hazırlanması ve dürüst bir şekilde sunumundan sorumludur. Bu sorumluluk, finansal tabloların hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini, koşulların gerektirdiği muhasebe tahminlerinin yapılmasını ve uygun muhasebe politikalarının seçilmesini içermektedir.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız denetime dayanarak bu finansal tablolar hakkında görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu standartlar, etik ilkelere uyulmasını ve bağımsız denetimin, finansal tabloların gerçeği doğru ve dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığı konusunda makul bir güvenceyi sağlamak üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetimimiz, finansal tablolardaki tutarlar ve dipnotlar ile ilgili bağımsız denetim kanıtı toplamak amacıyla, bağımsız denetim tekniklerinin kullanılmasını içermektedir. Bağımsız denetim tekniklerinin seçimi, finansal tabloların hata ve/veya hileden ve usulsüzlükten kaynaklanıp kaynaklanmadığı hususu da dahil olmak üzere önemli yanlışlık içerip içermediğine dair risk değerlendirmesini de kapsayacak şekilde, mesleki kanaatimize göre yapılmıştır. Bu risk değerlendirmesinde, işletmenin iç kontrol sistemi göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, işletme yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bağımsız denetimimiz, ayrıca işletme yönetimi tarafından benimsenen muhasebe politikaları ile yapılan önemli muhasebe tahminlerinin ve finansal tabloların bir bütün olarak sunumunun uygunluğunun değerlendirilmesini içermektedir.

Bağımsız denetim sırasında temin ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulmasına yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Şartlı görüşün dayanağı

Şirket'in 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle iki adet ilişkili şirketten toplam 1.118.555 TL tutarında tahsilatında yavaşlama belirtisi görülen alacağı bulunmaktadır. Şirket yönetimi söz konusu ilişkili şirketlerin nakit akışlarına bağlı olarak bu alacakların tahsil edileceğini belirtmiştir. Ekteki finansal tablolar bu hususa ilişkin herhangi bir düzeltmeyi içermemektedir.

Şartlı görüş

Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar,bir önceki paragrafta belirtilen husus nedeniyle ortaya çıkabilecek düzeltmeler dışında, Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş.'nin 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle gerçek finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır.

Açıklayıcı paragraf

Görüşümüze şart getirmemekle birlikte aşağıdaki hususa dikkatinizi çekmek isteriz;

- Şirket Bodrum Fugayaz Evleri Projesi çerçevesinde indirimli orana tabi olarak satışını gerçekleştirdiği konut teslimlerinin inşaasında yüklendiği 1.767.183 TL'lik Katma Değer Vergisi'nin iadesi talebinde bulunmuştur. İade talebine ilişkin olarak ilgili vergi dairesi Şirket'in satışını gerçekleştirdiği konutları ilgili tapu dökümanlarında pansiyon olarak yer alması sebebi ile iade talebini reddetmiştir. Şirket tarafından İstanbul Vergi Mahkemesi nezdinde söz konusu teslimlerin fiiliyatında konut olarak gerçekleştiği bağımsız birimlerin sadece bina ruhsatına bakılarak konut satışı olarak değerlendirilmemesi şeklindeki uygulamanın reddine ilişkin olarak açılan dava aleyhe sonuçlanmış ve verilen karara karşı temyiz yoluna başvurulmuş olup dava derdesttir.

- 31 Aralık 2009 tarihli Şirket finansal tablolarının denetimi başka bir bağımsız denetim firması tarafından yapılmış ve 12 mart 2010 tarihli bağımsız denetim raporunda şartlı görüş verilmiştir.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Mehmet ERDEN
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 11 Mart 2011


 Dipnot ReferanslarıCari DönemÖnceki DönemCari Dönem 3 AylıkÖnceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide OlmayanKonsolide OlmayanKonsolide OlmayanKonsolide Olmayan
Dönem 01.01.2010-31.12.201001.01.2009 - 31.12.2009GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYYGG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TLTLTLTL
      
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER     
Satış Gelirleri282.844.3023.428.498  
Satışların Maliyeti (-)28-2.353.918-3.111.755  
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 490.384316.743  
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler     
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-)     
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)     
BRÜT KAR/ZARAR 490.384316.743  
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)29    
Genel Yönetim Giderleri (-)29-817.661-929.824  
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)29    
Diğer Faaliyet Gelirleri31 71.172  
Diğer Faaliyet Giderleri (-)31-128.078-288.996  
FAALİYET KARI/ZARARI -455.355-830.905  
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar16    
Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler32565.425857.314  
Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-)33-2.610.965-1.951.372  
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -2.500.895-1.924.963  
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri 46.07843.026  
- Dönem Vergi Gelir/Gideri35    
- Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri3546.07843.026  
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -2.454.817-1.881.937  
      
DURDURULAN FAALİYETLER     
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI 62.334   
      
DÖNEM KARI/ZARARI -2.392.483-1.881.937  
      
DİĞER KAPSAMLI GELİR:     
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim     
Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim     
Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim     
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim     
Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar     
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar     
Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri     
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)     
      
TOPLAM KAPSAMLI GELİR -2.392.483-1.881.937  
      
Dönem Karı/Zararının Dağılımı     
Azınlık Payları     
Ana Ortaklık Payları     
      
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı     
Azınlık Payları     
Ana Ortaklık Payları -2.392.483-1.881.937  
      
Hisse Başına Kazanç36-0,299000-0,240000  
Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç     
      
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç36-0,307000-0,240000  
Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç